Submitted by mkyoseva on Пет., 20/04/2018 - 11:12

Уважаеми колеги,

 

Предлагаме Ви една съвременна форма за споделяне на информация, съвети и запитвания по въпросите за корупцията в социалните дейности и възможностите за превенция и противодействие.

Този блог се създава и е насочен в полза на участниците в обучение на тема "МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ".

Всеки един регистриран потребител на СмартНет ще има възможността да се включи в блога с въпроси, казуси или да сподели полезна информация по темата. 

 

Надяваме се, че развитото блогово съдържание ще бъде полезно на всички.

 

Очакваме Ви!

Коментари

Коментар

krisinikolova87, 24/04/2018 - 14:06

Съгласно чл. 165, ал. 1 от Семейния кодекс, настойникът управлява имуществото на поставения под настойничество с грижата на добър стопанин, и в негов интерес. Ал. 3 от същия член гласи, че настойникът е длъжен да внася паричните средства на лицето под настойничество, на негово име в банка, в 7-дневен срок от получаването им. За несвоевременно внесени суми той дължи законната лихва. Практика в голяма част от специализираните институции за предоставяне на социални услуги е за настойник на поставен под пълно запрещение потребител да се определя директора/управителя на институцията, а в настойническия съвет да се включват служители. В случая, те се разпореждат изцяло с личните средства на подопечените си. Всяко теглене на средства и извършване на покупка е обосновано документално - установена е необходимост, налични са разходооправдателни документи (констатирани са покупки на много висока стойност, напр. часовници, стерео уредби, спортни екипи и др.). В по-голямата част от случаите, закупените материали и вещи не са намирани в институцията и при потребителите, като причината, посочвана от служителите е здравословното състояние на лицата. Въпросът ми е, налице ли е корупционна практика, създадена между ръководителите на специализираните институции и персонала, включен в настойническия съвет, при боравенето с личните средства на настанените лица.

Вт., 24/04/2018 - 14:06 Permalink

Коментар

mkyoseva, 25/04/2018 - 13:15

Уважаеми колеги, Моля да отговорите на следните казуси:

Казус 1 Вие извършвате проверка в специализирана институция за социални услуги. Установявате че ръководител на проверяваната организация е Ваш пръв братовчед. Какво следва да направите?

Казус 2 Гражданин иска да Ви се отблагодари за това че сте извършили проверка по негов сигнал и сте потвърдили твърденията в сигнала за допуснати нарушения. Изпраща Ви бутилка уиски/ракия. Как ще постъпите?

Казус 3 Извършвате проверка в отдел за закрила на детето по подаден сигнал от служител в отдела срещу неговия ръководител. В началото на проверката предоставяте сигнала на ръководителя за да се запознае с него. Нарушили ли 

Ср., 25/04/2018 - 13:15 Permalink