Submitted by mkyoseva on Пон., 16/04/2018 - 13:23

Уважаеми колеги,

Този блог се открива в помощ на участниците в обучение на тема "Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки по ЗОП – актуални практически и правни въпроси".

Тук можете да поставите Вашите въпроси, свързани с темата, да потърсите консултация по даден казус или просто да споделите интересна информация.

Надяваме се, че развитието на блоговото съдържание ще подпомогне всички участници и ще доприненесе за обмяната на опит и мнение, както преди и по време на обучението, така и след неговото приключване.

Очакваме Ви!

 

Коментари

Донка Василева

Коментар

Донка Василева, 17/04/2018 - 11:33

Как следва да постъпят членовете на комисията за отваряне на оферти на кандидати за ОП в случай, че кандидатът е посочил изрично, че информацията в техническото предложение е конфиденциална и не бива да става достояние на външни участници, а при отваряне на офертите присъства външен представител - конкурент?Трябва ли да се представи цялото техническо предложение?
Когато се изисква удостоверяване на опит, следва ли ли да се зададе изискване за предмет и обем или е достатъчно само едното?
Когато се задават изисквания за доказване на опит от членовете на екипа на изпълнителя, какви документи следва да бъдат изисквани при доказване на опит като ръководител на проект, например? Как най - правилно следва да бъдат описани изискванията за образование (направление, област, специалност), стаж - следва ли за изискваме доказващи документи?
Как се формулира правилно сходен предмет?
Как се изисква доказването на годишен оборот, при условие, че в Търговския регистър не е публикуван все още?

Вт., 17/04/2018 - 11:22 Permalink
Донка Василева

Коментар

Донка Василева, 17/04/2018 - 11:52

Когато къндидатът посочва в техническото предложение "Ще бъдат спазени всички изисквания на техническата спецификация" как се постъпва?

Вт., 17/04/2018 - 11:52 Permalink
17_04_18_April

Коментар

17_04_18_April, 17/04/2018 - 16:58

1. Когато възложителят реши да постави изискване за опит по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, задължително ли трябва да постави изискване за сходен или идентичен обем или може да постави само изискване за изпълнение на дейности със сходен или идентичен предмет? Когато поръчката е за нещо, което няма количествено измерение, например е за сертифициране по ISO и ако изискваме обем, какво се разбира под сходен обем? Една изпълнена услуга за сертифициране или нещо друго? Ако е брой услуги може ли да се изисква две или повече?

Вт., 17/04/2018 - 16:58 Permalink
17_04_18_April

Коментар

17_04_18_April, 17/04/2018 - 17:00

2. Когато участник е Обединение, в което има АД, ООД и две ЕООД. АД е с двустепенна система на управление /Надзорен съвет и Съвет на директорите/; ООД е с трима съдружници, които са с равен дял /33,333%/; първото ЕООД има Управител в България, а едноличният собственик е чуждестранно ЮЛ, за което няма данни в търговския регистър и второто ЕООД е с едноличен собственик друго ЮЛ, което е АД, отново с двустепенна система на управление и част от лицата от Съвета на директорите са в чужбина и са няколко на брой. За кого се иска доказване съответствието с изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП за лично състояние?

Вт., 17/04/2018 - 17:00 Permalink
17_04_18_April

Коментар

17_04_18_April, 17/04/2018 - 17:00

6. При процедура пряко договаряне, следва ли участниците да доказват съответствие с всички изисквания за лично състояние по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, при положение, че в чл. 65, ал. 2, изречение второ от ППЗОП е посочено, че при сключване на договор се представя декларация за липса на обстоятелствата само по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП?

Вт., 17/04/2018 - 17:00 Permalink
17_04_18_April

Коментар

17_04_18_April, 17/04/2018 - 17:01

7. След проведена открита процедура има сключен договор за организиране на събития. По време на Председателството се организира среща на високо равнище в дом № .., Бояна. Достъпът до там е строго регламентиран при осигуряване на високи мерки за сигурност. За провеждане на срещата, определеният изпълнител не се допуска до Бояна и не може той да организира събитието. Налага се да се направят разходи за събитието, като например кетъринг, озвучаване и т.н, които се осигуряват от Бояна или от фирма, с която Бояна има договорени отношения. Абсолютно се забранява да се внася отвън храна или техника, поради което определеният изпълнител по реда на ЗОП не може да изпълни задълженията си по договора. Тогава възложителят как законосъобразно да разходва средствата, които трябва да плати или на Бояна или на фирмата, която ги обслужва, при положение, че има определен изпълнител за тези услуги, след проведена открита процедура?

Вт., 17/04/2018 - 17:01 Permalink
17_04_18_April

Коментар

17_04_18_April, 17/04/2018 - 17:02

8. Отново във връзка с Председателството, в обема на дейностите на определения изпълнител след проведена открита процедура се включва осигуряване на модератори, лектори и т.н. при провеждане на конференции. Обаче от Европейската комисия при провеждането на различни конференции, ни дава указания да наемем определени от тях модератори или лектори, които са чужденци, като ние трябва да им заплатим възнаграждения от порядъка на 10 000 евро, плюс командировъчни и т.н. Как да се удовлетвори искането на ЕК, при положение, че определеният изпълнител следва да ни осигури модератори и лектори и ние не можем да ги задължим по сключения с тях договор, първо, да наемат лицата, които ние им посочваме и второ, да платят на определените от ЕК лица тези високи суми? Определената фирма си има свои модератори и лектори.

Вт., 17/04/2018 - 17:02 Permalink
17_04_18_April

Коментар

17_04_18_April, 17/04/2018 - 17:02

10. В случай на участия на служители в обучения, провеждани от чуждестранни организации и институции в публичния сектор, например Европейски институт по публична администрация, Международен обучителен център на МОТ, Национална школа за администрация, Институт за изследване на заетостта и др., при обща сума на всички обучения над 70 000 лв. без ДДС, следва ли да се провежда процедура по ЗОП? Следва да се има предвид, че тези международни организации са институционални центрове за специализирани обучения в сферата на публичната администрация. Имат годишна програма на обученията, която е публикувана на техните официални сайтове и служителите си избират в кое обучение ще участват и си заявяват участие. Обучението се организира от обучителната организация, за което се заплаща такса, която е предварително определена по Тарифа, която също е публикувана на сайта. Ако е необходимо да се проведе процедура, моля да посочите приложимия ред по реда на ЗОП?

Вт., 17/04/2018 - 17:02 Permalink

Коментар

mkyoseva, 24/04/2018 - 15:26

Уважаеми колеги,

По време на обучението лекторът успя много умело да представи всеки един казус, поставен тук като илюстрация на конкретен проблем. Вие получихте директна консултация от него.
В случай, че имате нужда от професионално мнение по коментираната тема, не се колебайте да споделите тук питанията си или ако са възникнали в последствие други казуси, поставете ги за обсъждане от членовете на Блога.

Вт., 24/04/2018 - 15:26 Permalink