Submitted by mkyoseva on Ср., 20/06/2018 - 13:05

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог е предназначен за експерти от звената по управление на човешките ресурси в МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

С оглед подобряване качеството на работата на служителите от звената по управление на човешките ресурси е необходимо периодично да бъдат обсъждани актуалните въпроси при прилагането на нормативната уредба, да бъдат давани насоки за разработването на адекватни вътрешни правила, свързани с различните процеси по УЧР, да бъдат споделяни добри практики и опит, да се предлагат решения за преодоляването на възникналите практически проблеми.

Това виртуално пространство се създава с цел да подпомогне работата на експертите по човешки ресурси в разрешаването на сложни казуси, които изискват консултация на по-високо ниво. В тази връзка, тук може да се публикуват професионални запитвания, по които ние ще потърсим помощ от водещи екперти в областта.

Очакваме ви!

Коментари

Персонал

Коментар

Персонал, 22/06/2018 - 17:31

                  Във връзка с предстоящо провеждане на обучение със служители на Агенцията по заетостта на 28 и 29.07.2018 г. на тема "Актуални въпроси по прилагане на нормативната уредба при управление на човешките ресурси в държавната администрация" с лектор г-жа Ваня Новакова, предлагам, за обсъждане следното:

                Попълване на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ се извършва и при напускане на служител, като е записато, че се попълва: "При освобождаване от длъжност, както и в едномесечен срок от изтичане на една година от освобождаване от длъжност". Предлагам да се обсъди реда, по който ще се извърши самото попълване на декларацията, чрез отправяне на покана или лицето при напускане ще бъде уведомено писмено за това задължение.

Пет., 22/06/2018 - 17:31 Permalink
Райна Янкова

Коментар

Райна Янкова, 25/06/2018 - 09:29

Във връзка с обучението на 28 и 29.06.2018г. предлагам да се разгледат измененията по Наредбата за документите за заемане на държавна служба. А също така да обсъдим какви декларации трябва да попълни служителя при назначаването му.

Пон., 25/06/2018 - 09:29 Permalink

Коментар

Роси, 25/06/2018 - 14:44

1. Когато държавен служител е наказан дисциплинарно с „Понижаване в по-долен ранг за срок от 6 месеца до една година”(чл.90, ал.1, т.4 от ЗДСл), освен заповедта за наказание издава ли се и заповед за понижаване в ранг, която да се съхрани в досието, описва ли се в служебната книжка и съответно после да се издаде нова заповед за заличаване на наказанието поради изтичане на срока му и нов запис в служебната книжка.

2. Когато служител е преназначен по реда на чл. 82а от ЗДСл за период, който обхваща момента на повишаване на заплати в структурата, заплатата на служителя се повишава за заеманата в момента длъжност. Как да процедираме с определянето на заплата, когато по регламентирани причини служителят отново заеме предишната си длъжност, на която заплатата му не е увеличена.

3. Ако служител е дисциплинарно наказан с отлагане повишаването в ранг с една година (чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗДСл), а той всъщност не придобива такова право в периода на наказанието, как следва да се процедира.

4.При процедура по повишаване на заплатите на служителите се оказва, че на база оценката и определения процент на увеличение, с новата ОМЗ служителят надскача горната граница за определената му степен на ОМЗ. Няма две последователни оценки „Изпълнението надвишава изискванията” или три последователни оценки „Изпълнението напълно отговаря на изискванията”, за да се приложи регламентираното основание за повишаване в степен, в чийто граници вече попада и определената нова ОМЗ. Как се процедира.

5. Когато получим решение на ТЕЛК за държавен служител без противопоказни условия на труд, но с мнение: „Не може да изпълнява длъжността” и определен висок процент намалена работоспособност, как е законосъобразно да реагираме по отношение на трудоустрояване, отстраняване временно от длъжност, освобождаване от длъжност и

Пон., 25/06/2018 - 14:44 Permalink