Submitted by Lina Kostadinova on Пон., 12/12/2022 - 10:16

Настоящата статия е разработена от г-жа Яна Пенкова, която споделя по темата:

Темата за Бъдещето на труда е много актуална в последните години. Трудът е една от основните дейности, коит разумният човек извършва за задоволяване както на потребностите за физическо оцеляване, така и за неговото духовно благоденствие. Повишаването на изискванията от индивида през неговия живот – икономчески, културни, здравни са основния двигател на живота, като тези потребности на отделния човек, могат да бъдат задоволени чрез продуктите получени с труд. Реално много от благата, които вече са достъпни струват пари – основната разплащателна единица при извършване на определен труд. В контекста на това, в последните десетилетия се наблюдава една все по-налагаща се тенденция на трайни промени в света, която се изразява в увеличаващо се застаряващо население и съответно намаляване на работната сила, засилване на равнопоставеността между половете, а това  води до увличаване на производителността и повишаване качеството на живот, а навлизането на цифровите технологии масово в нашето лично и професионално ежедневие също дава своето отражение.

Поради тази причина все по-ускорено ще се наблюдават изменения в икономическите, политическите и социални системи. Обществата ни, държавите ни, наднационалните организации и корпорации ще трябва да се адаптират към промените, които ни очакват в близко и по-далечно бъдеще. Всички тези фактори водят до реорганизация във всички сектори на икономиката, както и в обществото като цяло. Променят се много неща – поради развитието на технологиите, надигащите се глобални рискове пред човечеството, а и заради променените условия, в които се развиваме – фактори, които непременно водят и до промени в развитието на труда и трудовата сила. По-детайлно тези фактори ще бъдат разгледани в отделна статия – продължание на настоящата.